• News

News

25/01/2018

โน้ตบุ๊ค 2-in-1 ที่รองรับทุกการใช้งานทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ มาพร้อมหน้าจออัตราส่วน 3:2 สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีย้อนหลังได้กว่าทศวรรษเพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสด

ประเทศไทย, 25 มกราคม 2561 

พานาโซนิคเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดในตระกูล Toughbook โน้ตบุ๊ค 2-in-1 ที่เหมาะกับทุกการใช้งาน มา พร้ อมหน้าจอ 3:2 ซึ่งถอดแยกใช้งานได้* 1 เป็ นครั ้งแรกของโลก โน้ตบุ๊คพานาโซนิครุ่นนี ้นับเป็ น Toughbook รุ่นที่ 7 ซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมกว่า 20 ปี ของการผลิตและออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ ส าหรับทุกการใช้งาน