พานาโซนิคเปิ ดตัว Toughbook CF-33 12 inch 2-in-1 โน้ตบุ๊คที่พร้อมส าหรับทุกการใช้งาน

โน้ตบุ๊ค 2-in-1 ที่รองรับทุกการใช้งานทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ มาพร้อมหน้าจออัตราส่วน 3:2 สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีย้อนหลังได้กว่าทศวรรษเพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสด

ประเทศไทย, 25 มกราคม 2561 

พานาโซนิคเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดในตระกูล Toughbook โน้ตบุ๊ค 2-in-1 ที่เหมาะกับทุกการใช้งาน มา พร้ อมหน้าจอ 3:2 ซึ่งถอดแยกใช้งานได้* 1 เป็ นครั ้งแรกของโลก โน้ตบุ๊คพานาโซนิครุ่นนี ้นับเป็ น Toughbook รุ่นที่ 7 ซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมกว่า 20 ปี ของการผลิตและออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ ส าหรับทุกการใช้งาน 

้วยการออกแบบหน้าจอ 12 นิ ้วในอัตราส่วน 3:2ช่วยผสานการท างานของคอมพิวเตอร์พกพาเข้ากับขีด ความสามารถอันทรงพลัง Toughbook CF-33 คือสุดยอดนวัตกรรมส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการโน้ตบุ๊ค พันธุ์อึดซึ่งสามารถถอดแยกคีย์บอร์ดและหน้าจอขนาดใหญ่ สามารถใช้งานเป็ นแท็บเล็ตเพื่อให้สอดคล้อง กับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย กลุ่มเป้ าหมายของโน้ตบุ๊คดังกล่าวได้แก่ ต ารวจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ดูแลเหตุฉุกเฉิน ฝ่ ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม นักเทคนิคที่ให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ในสายงานโทรคมนาคม ฯลฯ หนึ่งในนวัตกรรมของโน้ตบุ๊ค 2-in-1 ชื่อดังอย่างพานาโซนิค Toughbook CF-31 และ CF-20 คือการเป็ นโน้ตบุ๊ครุ่นแรกๆ ที่มาพร้ อมขุมพลังล่าสุดของ Intel® CoreTM vProTM Processor และ Windows 10 Pro ตลอดจน Interface ที่ตอบสนองการใช้งานทางธุรกิจ สามารถปรับแต่ง ให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ 

ส าหรับการใช้งานเป็ นแท็บเล็ตนั ้น Toughbook CF-33 มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่ออย่าง USB 3.0, HDMI, LAN, micro SD-XC และช่องเสียบหูฟัง  

ยิ่งไปกว่านั ้นส่วนที่เป็ นคีย์บอร์ดยังมาพร้ อมกับ USB3.0 สองพอร์ต, USB2.0 หนึ่งพอร์ต, Gigabit LAN, Serial, HDMI, SDXC และVGA Ports

ส่วนที่เป็ นแท็บเล็ตมีออพชั่นให้สามารถเพิ่ม USB2.0เป็ นพอร์ตที่สอง, Serial, 2D Barcode Reader, Smartcard Reader, Contactless Smartcard Reader และ Fingerprint Reader ได้ 

สองนวัตกรรมล่าสุด

พานาโซนิค Toughbook CF-33 มาพร้ อมหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานได้แม้ใส่ถุงมือหรือในสภาวะฝนตก การ เปิ ดตัวครั ้งนี ้มาพร้อมสองรุ่นใหม่ ได้แก่ CF-33 2-in-1 โน้ตบุ๊คที่ถอดแยกหน้าจอได้ (แท็บเล็ตและ Dock คีย์บอร์ด) และ CF-33 Tablet (แท็บเล็ตเท่านั ้น) ทั ้งนี ้ยังมี Docking Adapter ส าหรับติดตั ้งบน ยานพาหนะจากรุ่น CF-31 เป็ นตัวเลือกเสริม ท าให้ CF-33 สามารถใช้งานร่วมกับ Dock เดิมได้อย่าง สมบูรณ์

ใช้งานได้ยาวนานขึ้น  

เทคโนโลยี่แบตเตอรี่คู่ที่ถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายท าให้ผู้ใช้สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานซึ่งเป็ นปัจจัย ส าคัญต่อการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในสภาวะที่ไม่มีแหล่งไฟฟ้ าได้ และยังมาพร้อมกับความสามารถในการ ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะก าลังปฏิบัติงาน ท าให้ Toughbook CF-33ของพานาโซนิคสามารถท างานได้ ต่อเนื่องยาวนาน

ใช้งานได้หลากหลาย

ด้วยโหมดตัวเลือกการท างานถึงหกโหมด พานาโซนิค Toughbook CF-33 จึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะ เป็ นการใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อโน้ตบุ๊คหรือแท็บเล็ต ส าหรับตัวแท็บเล็ตเองยัง สามารถแยกใช้งานเดี่ยวหรือใช้งานเป็ นคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไปได้ 

พานาโซนิค Toughbook CF-33 มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทั ้งยังมีตัวเลือกให้ปรับแต่งเพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะใช้งานในรูปแบบใด

คมชัดเต็มตา

พานาโซนิค Toughbook CF-33 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทั ้งกลางแดดและฝน มาพร้อมหน้าจอ ขนาด 12" รองรับ 10-finger capacitive Dual touch QHD screen (2160 x 1440 pixels) อัตราส่วน 3 หน้าจอ 3:2 เหมาะส าหรับใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อธุรกิจและการใช้งานของภาครัฐตลอดจนหน่วยงาน บังคับใช้ กฎหมายต่างๆ ทั ้งนี ้หน้ าจอยังรองรับการท างานแม้ผู้ ปฏิบัติงานต้ องสวมถุงมืออีกด้ วย Toughbook CF-33 มาพร้ อมเทคโนโลยีจอแสดงผลล่าสุด ให้มุมมองที่คมชัดแม้ในการท างานกลางแจ้ง ด้วยความสว่าง 1200cd/m² ไม่เพียงเท่านั ้น Toughbook CF-33ยังมาพร้อมปากกา IP55 Digitizer Pen ส าหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นย าในการวาดเขียนหรือลงลายเซ็นแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย

การท างานเหนือระดับ 

พานาโซนิค Toughbook CF-33 ท างานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Intel® ให้ขุมพลังเพื่อตอบสนองทุกความ ต้องการของผู้ใช้ พร้ อมประสิทธิภาพอายุการใช้งานยั่งยืนหลายปี Toughbook CF-33 มาพร้ อม Windows 10 Pro และ Intel® i5-7300U, 8GB RAM (16GB project options) และ 256GB SSD (project option 512GB). 

อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

พานาโซนิค Toughbook CF-33 มาพร้อมกล้องหน้า 2MP Webcam, ไมโครโฟนสเตอริโอ และกล้องหลัง 8MP ผู้ใช้จึงสามารถถ่ายภาพและส่งต่อให้กับผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และเพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับ ธุรกิจอยู่เสมอ Toughbook CF-33จึงมีตัวเลือก 4G LTEเพื่อเชื่อมกับเครือข่าย ให้การท างานราบรื่นไม่ ขาดตอน อีกทั ้งยังมีตัวเลือก U-Blox NEO-M8 GPSเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการน าทางที่ถูกต้องแม่นย า

พร้อมในหลากสภาพการใช้งาน  

โน้ตบุ๊คพานาโซนิค Toughbook CF-33 2-in-1 มาพร้ อมกับการสนับสนุนในหลายสภาพการใช้งานทั ้งใน พาหนะหรือที่ส านักงาน

Venicle Dock ขนาดกะทัดรัดส าหรับติดตั ้งในยานพาหนะที่มีเสาสัญญาณช่วยให้การสื่อสารขณะอยู่ใน พาหนะมีประสิทธิภาพ พอร์ตการเชื่อมต่อที่หลากหลายท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ ทั ้งนี ้ ตัว แท็บเล็ตยังสามารถถอดออกจากชุดคีย์บอร์ดได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Dock 

Toughbook CF-33 สามารถถูกตั ้งค่าให้อยู่ใน Storage Mode เพื่อความปลอดภัยหรือ Convertible Mode เพื่อให้สามารถรับส่งข้อความได้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงการใช้งาน GPS ได้อีกด้วย

ด้วย Desktop Port Replicator ท าให้พานาโซนิค Toughbook CF-33 2-in-1 ใช้งานเป็ นคอมพิวเตอร์ตั ้ง โต๊ะที่ทรงพลัง แท่นชาร์จซึ่งพร้ อมชาร์จแบตเตอรี่สูงสุดคราวละสี่ก้อนช่วยลดระยะเวลาการท างาน ท าให้ เกิดประสิทธิผลในการท างานสูงสุด 

แกร่งแต่ใช้งานง่าย  

พานาโซนิค Toughbook CF-33ถูกออกแบบขึ ้นด้วยความแข็งแกร่งจากโครงสร้างแมกนีเซียม สามารถกัน น ้าระดับ IP65 ทนการตกกระแทกสูงถึง 120 ซม.* 2 ท าให้ Toughbook CF-33 เหมาะแก่การใช้งาน ภายนอกอาคาร ยิ่งไปกว่านั ้น นวัตกรรมล่าสุดของตระกูล Toughbook นี ้ยิ่งเสริมประสิทธิภาพในการ พกพาด้วยน ้าหนักเพียง 2.761 กิโลกรัม (6.09 ปอนด์) ใน Laptop Mode และ 1.527 กิโลกรัม (3.37 ปอนด์) เมื่อใช้งานเป็ นแท็บเล็ต 

ราคาและการจัดจ าหน่าย 

พานาโซนิค Toughbook CF-33 มาพร้อมการรับประกัน 3 ปี พร้อมจัดจ าหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2017 ส าหรับ Toughbook CF-33 2-in-1 (ถอดแยกใช้งานได้) สนนราคา USD4,099 และ Toughbook CF-33 Tablet (รุ่นแท็บเล็ต) สนนราคา USD 3,499

ช่องทางการติดต่อ

Mina Baek AGM – Toughbook Solution Group, Panasonic System Solutions Asia Pacific Mina.baek@sg.panasonic.com

*1 ข้อมูล ณ 7กรกฎาคม 2017

* 2 ทดสอบโดยโรงงานพานาโซนิค

ข้อสงวนสิทธ์ิ:
  • ชื่อตราสินค้าที่ปรากฎเป็ นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องและสงวนลิขสิทธิ์
  • เงื่อนไขการท างาน เวลา และตัวเลขที่ปรากฏเป็ นเพียงข้อมูลประมาณการ อาจมีความแตกต่างไป ตามการใช้งานของแต่ละบุคคลหรือสภาวะการต่างๆ
  • ข้อมูลจ าเพาะ วันเวลาจ าหน่ายสินค้า และราคาที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า