• BY-HPE11KT

BY-HPE11KT
เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ

เครื่องแปลงสัญญาณผ่านสายโคแอ็กเชียล-LAN ที่มี PoE

  • พร้อม PoE
  • ใช้กับระยะทางไกล
  • การส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงได้ไกลสุด 2000 ม.
  • ไม่ต้องตั้งค่า

BY-HPE11KT เป็นเครื่องแปลงสัญญาณผ่านสายโคแอ็กเชียล-LAN ที่ให้สามารถส่งสัญญาณ IP ระยะไกลผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบโคแอ็กเชียลที่มีอยู่

พร้อม PoE - เครื่องแปลงสัญญาณสอดคล้องกับมาตรฐาน PoE และสามารถใช้กับกล้อง Panasonic IP ที่มีคุณภาพสูง ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีเต้ารับไฟฟ้าที่จุดติดตั้งกล้อง

เครื่องแปลงสัญญาณสามารถใช้งานในระยะทางไกลและยังประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้โครงสร้างที่มีอยู่ เพื่อให้มีการเปลี่ยนไปใช้ระบบ IP ได้ราบรื่น เครื่องแปลงสัญญาณสามารถทำงานได้ไกลสูงสุด 500 ม. ด้วย PoE และ 2 กม.สำหรับการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสูงสุด 45Mbps

เครื่องแปลงสัญญาณยังสามารถติดตั้งได้ง่าย เพียงต่อสายโคแอ็กเชียลกับเครื่องแปลงสัญญาณเท่านั้น